KVKK Aydınlatma Metnİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde hazırlanan
Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni
(KVKK-Aydınlatma Metni)
(Yürürlük Tarihi : 31.12.2020, v.1.0)

 1. Aydınlatma Metninin Amacı ve Kapsamı
  1. İşbu Beyan, “MERGEN ArGe Ltd.Şti.”’nin, ve MERGEN ArGe Ltd.Şti.’nin sahip olduğu ve esas itibari ile belirli bir meslek grubunun teknik bilgi ve görgüsünü arttırmak amacıyla mesleğin ve/veya konunun uzmanları tarafından hazırlanmış olan video dersleri internet veya bulut üzerinde barındırarak bu dersleri üyelerine belirli bir ücret karşılığında ve süresiz olarak ve sadece bireysel olarak seyretme hakkını satan www.CivilEduBox.com internet sitesinin, kişisel verilere atfettiği önem uyarınca:

   1. Müşterilerimizin,
   2. Potansiyel müşterilerimizin,
   3. Kullanıcılarımızın,
   4. Eğitmenlerimizin,
   5. Çalışanlarımızın,
   6. Çalışan adaylarımızın,
   7. Şirket hissedarlarının,
   8. Şirket yetkililerinin,
   9. Ziyaretçilerimizin,
   10. İşbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanlarının,
   11. İşbirliği içinde olduğumuz kurumların hissedarlarının ve yetkililerinin,
   12. Ve üçüncü kişilerin,

   (kısaca "veri ilgili kişisi") Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel verilerinin korunması ve işlenmesi konularında şirketimiz MERGEN ArGe Ltd. Şti.’nin ve şirketin sahip olduğu www.CivilEduBox.com internet sitesinin yaklaşımını ortaya koymak ve bu doğrultuda veri ilgili kişisini bilgilendirmek için hazırlanmıştır

   Kişisel Verilerin İşlenmesine ilişkin Aydınlatma Metni (Metin) kapsamına dahil olan veriler ilgili kişinin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir. Metin'in tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Metin'in yürürlük tarihi ve versiyonu güncellenerek Metin üzerine işlenecek ve şirketimizin web sayfası ve sahip olduğu www.CivilEduBox.com internet sitesinde yayımlanacaktır.

 2. Kişisel Verilere İlişkin İlkeler
  1. Kişisel Verilerin İşlenmesi

   Şirketimiz (MERGEN ArGe Ltd. Şti.) ve şirketimizin sahip olduğu www.CivilEduBox.com internet sitesi, kişisel verilerinizi Anayasa'nın 20. maddesine ve KVKK’nın 4. maddesine uygun olarak,

   1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,
   2. Doğru ve gerektiğinde güncel olarak,
   3. Belirli, açık ve meşru amaçlar güderek,
   4. Amaçla bağlantılı,
   5. Sınırlı ve ölçülü bir biçimde,
   6. Kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza etmek suretiyle,

   ve KVKK'nın 5. Maddesinde belirtilen şartlardan bir veya birkaçına dayanarak işlenmektedir. Şirketimiz, Anayasa'nın 20. ve KVKK 10. Maddesine uygun olarak söz konusu kişisel verilerin elde edilmesi sırasında;

   1. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
   2. İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
   3. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve

   Kişisel veri ile ilgili kişinin sahip olduğu hakları konusunda bilgilendirme yaparak aydınlatma yükümlüğünü yerine getirmektedir.

  2. Kişisel Verilerin İşlenmesindeki Hukuki Sebepler

   Şirketimiz tarafından KVKK'nın 5. Maddesinde belirtilen ve aşağıda yer alan amaçlar dahilinde kişisel veriler işlenmektedir:

   1. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Şirketimizin ilgili faaliyette bulunmasının Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
   2. Kişisel verilerin Şirketimiz tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
   3. Kişisel verilerin işlenmesinin Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
   4. Kişisel verilerin alenileştirilmiş olması şartıyla; alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Şirketimiz tarafından işlenmesi,
   5. Kişisel verilerin Şirketimiz tarafından işlenmesinin Şirketimizin veya veri ilgili kişisinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
   6. Veri ilgili kişisinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimiz meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,
   7. Veri işleme faaliyetinde bulunulmasının kişisel ilgili kişinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da kişisel ilgili kişinin fiili imkânsızlık veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması.

   KVKK'nın 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri "özel nitelikli" olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. Şirketimiz tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul) tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:

   1. Kişisel ilgili kişinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,
   2. Kişisel ilgili kişinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından, işlenmektedir.

   Yukarıda belirtilen veri işleme şartlarının bulunmaması halinde ise Şirketimiz tarafından veri işlenmesi için ilgili kişinden açık rıza alınmaktadır.

  3. Kişisel Verilerin Aktarılması

   Şirketimiz işbu Metnin 2.b bölümünde belirtilen amaçlar dahilinde yine aynı bölümde belirtilen kişisel verileri aşağıda belirtilen amaçlarla dahilinde aktarabilecektir:

   1. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
   2. İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak; eğitmenlere, öğrencilere, hizmet sağlayıcılarına, yükleniciler ve acentelere, iş ortaklarına, analiz ve reklam firmalarına ve diğer hukuken yetkili özel hukuk kişilerine,
   3. Analiz ve veri zenginleştirme kanallarımızla, promosyonlar ve anketler yapmamıza aracı olan şirketler ile kurumsal yapının gerektirdiği yasal yükümlülükler ve güvenlik tedbirleri kapsamında aktarılabilir.
   4. Yine Kanunun 9. Maddesinde belirtilen şartlar dahilinde Şirketimizin ticari faaliyetlerinin yürütülmesi ve operasyonel faaliyetlerin yerine getirilmesi çerçevesinde kayıt altına alınan online eğitimler dahil kişisel verileriniz yurt dışına aktarılabilecektir.
  4. Kişisel Veri Toplamanın Amacı

   Kişisel verileriniz yukarıda bildirilen amaçlara uygun olarak; sunduğumuz ürün ile hizmetleri sağlamak, geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; çerezler, web işaretçileri, analiz hizmetleri, reklam sağlayıcılar çalışanlarımız ve temsilciliklerimiz aracılığıyla veya ilgili mevzuat kapsamında kamu veri tabanları üzerinden, şirketimizin ".com" veya “.com.tr” uzantılı e-posta adresine gönderilen e-postalar üzerinden, ticari faaliyetlerimizi yürütmek hukuki sebebiyle toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni'nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

   Kişisel veriler, Şirketimiz tarafından yukarıda belirtilen şartlar kapsamında, Şirketimiz tarafından hizmetlerinin sunulması ve yerel mevzuat gereği, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

   1. Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, yönetilmesi; talep, şikayet ve isteklerinizin toplanıp en hızlı şekilde yanıt verilerek işlemlerinizin tamamlanabilmesi,
   2. Hesap tercihlerinizin yönetilmesi, sorun giderme, sistemi güvenli hale getirme, dolandırıcılık ve suistimali önleme dahil olmak üzere alınan hizmetlerin teknik iyileştirilmelerinin yapılması,
   3. Hizmetlerimizin kişisel beğeni ve zevklerinize göre özelleştirilmesi ve müşteri odaklı çözümler sunabilmek adına verilerinizin analiz edilmesi, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yürütülmesi, özelleştirilmesi ve gerekli durumlarda üçüncü taraf sağlayıcılar aracılığıyla verilerinizin karşılaştırılması,
   4. Şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişiler ile hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinin temini doğrultusunda; Şirketimiz tarafından yürütülen, iletişime yönelik operasyonlar, hesap tercihlerinize yönelik operasyonlar Şirkete ait online portalların güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/kullanıcı/eğitmen (yetkili veya çalışanlar veya ortakları) değerlendirme süreçleri, hukuki ve ticari risk analizleri, hukuki uyum süreci, mali işler yürütülmesi,
   5. Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerimizin ve kullanıcılarımızın beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek müşterilerimize ve kullanıcılarımıza önerilmesi için gerekli çalışmaların yapılması amacı doğrultusunda; Şirketimiz tarafından yürütülen birebir ve/veya entegre pazarlama faaliyetleri, satış ve satış sonrası operasyonlar,
   6. Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; Şirketimiz tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
   7. Şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonların yönetimi

   olarak sıralanabilmektedir.

  5. Verilerin Saklanması ve Silinmesi

   Şirketimiz, işlediği kişisel verileri mevzuatla belirlenen sürelerde saklamakta olup, mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklanmaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra söz konusu kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

   İlgili kişinin hakları Anayasa'nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu, KVKK'nın 11. Maddesi ile ise kişisel ilgili kişinin hakları arasında "bilgi talep etme" hakkının da bulunduğu düzenlenmiştir. Şirketimiz bu kapsamda, kişisel ilgili kişinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmakta olup; işbu Beyan ile Şirketimiz söz konusu bilgi talep etme hakkının ne şekilde kullanılacağı ve bilgi talebine ilişkin hususların nasıl değerlendirileceği ile ilgili ilgili kişiye bilgi vermektedir.

   Kişisel veri ilgili kişisi aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

   1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
   2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
   3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
   4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
   5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
   6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
   7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
   8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

   KVKK’nın 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller KVKK kapsamı dışında tutulduğundan; kişisel veri ilgili kişisi bu konularda yukarıda sayılan haklarını ileri süremezler:

   1. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
   2. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
   3. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarat faaliyetleri kapsamında işlenmesi.
   4. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

   KVKK 28/2 maddesi gereğince aşağıdaki hallerde kişisel veri ilgili kişisi zararın giderilmesini talep etme hakkı da dahil bu konularda yukarıda sayılan haklarını ileri süremezler:

   1. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
   2. Kişisel ilgili kişi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
   3. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
   4. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

   Kişisel veri ilgili kişisi yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini kendisini tanıtan bilgileri açıkça yazarak ve talebini herhangi bir karışıklığa mahal vermeyecek derecede açık olarak yazarak www.CivilEduBox.com adresinin ana sayfasında bulunan “Sorun Bildir” butonu ile açılan alana yazarak Şirketimize iletebileceklerdir. Kişisel ilgili kişinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekaletname bulunmalıdır. Şirketimize iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin kişisel ilgili kişi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel ilgili kişiye başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir. Şirketimiz aşağıda yer alan hallerde başvuruda bulunan kişinin başvurusunu, gerekçesini açıklayarak reddedebilir:

   1. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
   2. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
   3. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
   4. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
   5. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
   6. Kişisel ilgili kişi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
   7. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
   8. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
   9. Kişisel ilgili kişinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması
   10. Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması
   11. Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması.
   12. Kişisel veri ilgili kişisinin CivilEduBox.com adresine kayıt olmasından sonra ilgili adresin portföyünde bulunan eğitim videolarından herhangi bir veya birkaçını seyretmek amacıyla bedelini ödeyerek satın almış olması.

   İlgili kişi, KVKK’nın 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul'a şikâyette bulunabilir.

 3. Kişisel Verilerin Güvenliği
  1. Güvenlik Önlemleri

   Şirketimiz, KVKK 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli tedbir ve kontrolleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu doğrultuda Şirketimiz tarafından alınan tedbir ve kontrollere aşağıda yer verilmiştir:

   1. Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili ilkelere ve ilgili mevzuata uygun sistemleri kurma ve işletme konusunda bilgili web sayfası tasarımcıları ile çalışmak ve alınan hizmetin sürekliliğini sağlamak
   2. Kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlayan mevzuata uygun yedekleme programlarının kullanılması,
   3. Kişisel veri işleme süreçlerini kapsayan bir hizmetin dış kaynak olarak temin edilmesi durumunda, dış kaynak firmalarla yapılan sözleşmelerde kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlanacağına ilişkin hükümlere yer verilmesi,
   4. Şirketimizin yürütmüş olduğu tüm faaliyetlerde yer alan kişisel veri işleme süreçlerinin KVKK ile düzenlenen veri işleme şartları kapsamında değerlendirilmesi, söz konusu süreçlerin KVKK hükümlerine uygun bir şekilde sürdürülmesi için gerekli teknik ve organizasyonel önlemlerin alınması,
   5. Tedbir ve kontrolleri de içerecek şekilde kişisel veri işleme süreçlerinin ve uyumluluk yapısının yönetilmesine ilişkin uygulama kurallarının belirlenmesi ve bu kuralların uygulanması
  2. Denetim

   Şirketimiz, KVK Kanunu'nun 12. maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçları Şirketin iç işleyişi kapsamında konu ile ilgili bölüme raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir. Şirket'in iş birimlerinin mevcut çalışanlarının ve iş birimi bünyesine yeni dâhil olmuş çalışanların kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığının oluşması için gerekli sistemler kurulmakta ve çalışanlara gerekli eğitimler verilmektedir.

  3. Veri ihlalleri yönetimi

   Şirketimiz, KVKK 12. maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel ilgili kişine ve Kurul'a bildirilmesini sağlayan sistemi yürütmektedir. Kurul tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, Kurul'un internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir.

ŞİRKETİN ve sahip olduğu web sayfasının:

Unvan : MERGEN ARGE Limited Şirketi
Mersis No : 0617076131100001
Posta Adresi : Caferağa Mah. Mühürdar Cad. Şevketli Apt. 75-A Kadıköy-İstanbul
E-posta Adresi : info@civiledubox.com
31.12.2020, v.1.0